دانلود پروژه محوطه سازی

دانلود پروژه محوطه سازی

دانلود پروژه محوطه سازی

دانلود پروژه محوطه سازی در220 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

  23-1 كليات

منظور از محوطه‌سازي، تسطيح و آماده‌سازي محوطه ساختمانهاي پروژه، سيستمهاي ارتباطي شامل خيابان‌سازي، پياده‌روسازي، شبكه‌هاي جمع‌آوري آب و فاضلاب، آبرساني، شبكه‌هاي توزيع نيروي برق و گاز و بالاخره ايجاد فضاي سبز مي‌باشد. پيمانكار موظف است با توجه به نقشه‌هاي اجرايي و برنامه زمانبندي اجراي عمليات، نسبت به اجراي مرحله به مرحله كار اقدام نمايد. تقدم و تأخر اجراي قسمتهاي مختلف كار و هماهنگي آن با ساير پيمانكاران پروژه كه زير نظر دستگاه نظارت صورت مي‌گيرد، بايد توسط پيمانكار رعايت شود تا از دوباره‌كاريها و به وجود آمدن اشكالات بعدي جلوگيري شود. در صورت عدم رعايت نكات لازم در اجراي مرحله‌اي كار، پيمانكار مسئول بروز اشكالات بعدي خواهد بود و براي رفع اين مشكلات، بايد به هزينه خود و زير نظر دستگاه نظارت عمل نمايد. قبل از شروع عمليات اجرايي رعايت نكات زير توصيه مي‌شود.

  23-2 نقاط نشانه و مبدأ و كارهاي نقشه‌برداري

نقاط اصلي نشانه و مبدأ طرح از طريق كارفرما و دستگاه نظارت تحويل پيمانكار خواهد گرديد. پيمانكار موظف است كه نسبت به حفظ و حراست اين نقاط، نهايت دقت را به عمل آورد. تغييرات احتمالي نقاط اصلي با نظر دستگاه نظارت انجام مي‌شود. با توجه به ماهيت پروژه، پيمانكار بايد به تعداد لازم و كافي نقاط مرجع فرعي تعبيه نمايد.

 23-3 تخريب

ساختمانهاي موجود و قديمي كه در محل پروژه موجود بوده و تخريب آنها براي اجراي طرح ضروري است، بايد قبل از تخريب، اندازه‌گيري و صورتمجلس گردند. عمليات تخريب بايد با نظر و تأييد دستگاه نظارت صورت گيرد. در مورد آثار باستاني قبل از انجام هرگونه عمليات تخريب، بايد موافقت كتبي اداره حفاظت آثار باستاني توسط كارفرما كسب شود و عمليات تخريب به شرح فوق، صورتمجلس و اجرا گردد. به هنگام تخريب ساختمانها بايد اصول بهداشتي و ايمني كامل رعايت گردد.

  23-4 دفع گياهان و كندن اشجار

تمامي سطوحي كه عمليات خاكي بر روي آنها صورت مي‌گيرد يا مناطقي كه به عنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع مي‌شود، بايد از وجود خاكهاي نباتي، نباتات و درختان كاملاً پاك شود. قطع و ريشه‌كني درختان، بايد به صورتي انجام شود كه به تأسيسات و ساختمانهاي مجاور حريم پروژه، صدمه‌اي وارد نيايد.

 23-8 تسطيح محوطه

منظور از تسطيح محوطه رفع پستيها، بلنديها و ناهمواريهاي موجود محوطه تا رسيدن به تراز موردنظر براي شروع كارهاي ساختماني است. بدين منظور پيمانكار بايد ابتدا به شرح مندرجات بند (3-2-3) از فصل سوم اين نشريه، نسبت به برداشت خاك نباتي اقدام نموده و در صورت لزوم خاكهاي نباتي را در محلهاي موردنظر براي مصارف بعدي و به منظور ايجاد فضاي سبز، ذخيره و نگهداري نمايد. پر كردن نقاط گود مسيلها، شيارها و نظاير آنها، بايد با خاكهاي حاصل از خاكبرداري نقاط بلند و تپه و ماهور صورت گيرد. حمل خاك از خارج كارگاه براي تسطيح محوطه مجاز نمي‌باشد، مگر با تأييد دستگاه نظارت و نامناسب بودن خاك حاصل از خاكبرداريها. عمليات تسطيح بايد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد.

عمليات پي‌كني و گودبرداري محل سازه‌ها و ابنيه فني پس از تسطيح محوطه صورت خواهد گرفت.

23-9 زهكشي محوطه

به منظور انحراف و خارج نمودن آبهاي ناشي از بارندگي، تثبيت و كنترل سطح آب زيرزميني تا عمق و تراز معين، مهار سيلابها در حين اجراي عمليات ساختماني و پس از پايان كار بايد زهكشي محوطه بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت توسط پيمانكار انجام شود. در هر مورد مهندس مشاور نحوه زهكشي در حين اجراي عمليات و نيز در طول عمر پروژه را مشخص نموده و پيمانكار بايد بر اساس نقشه‌ها و دستورات دستگاه نظارت عمل نمايد. پيمانكار مي‌تواند روشهاي موردنظر خود را كه باعث تسريع و سهولت در كار مي‌باشد، به صورت گزينه‌اي به دستگاه نظارت ارائه نمايد تا پس از تصويب دستگاه نظارت مورد عمل قرار گيرد.

3   23-9-1 زهكشي تحت‌الارضي[1]

به منظور كنترل و تثبيت سطح آب زيرزميني در تراز و رقوم موردنظر، زهكشي تحت‌الارضي صورت مي‌گيرد. اين تراز با توجه به رقوم پي سازه‌ها، تراز پي زيرزمينها و نقاط زيرين ساختمان تعيين مي‌شود تا از نفوذ آب و ايجاد مشكلات ناشي از رطوبت براي ساختمانها و سازه‌ها جلوگيري شود. اين زهكشي موجب كنترل و تثبيت دائمي سطح آب زيرزميني مي‌شود. جزئيات اجرايي و مصالح به كار گرفته شده، بايد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت باشد. زهكشي تحت‌الارضي و كنترل سطح آب زيرزميني ممكن است به صور زير انجام شود:

23-9-1-1 روش ثقلي 

در اين روش بسته به نوع زمين و توپوگرافي آن از شبكه‌بنديهاي مختلف استفاده مي‌شود. بدين منظور لوله‌هاي فرعي[2] در فواصل معين از يكديگر قرار داده مي‌شوند. اين لوله‌هاي فرعي به نوبه خود به يك سيستم جمع كننده[3] متصل مي‌شوند. نحوه آرايش لوله‌هاي فرعي و لوله اصلي ممكن است به صورت شبكه‌اي[4] (لوله‌هاي فرعي از يك طرف و عمود به لوله اصلي) يا شبكه استخوان ماهي[5] ) لوله‌ اصلي در وسط محوطه و لوله‌هاي فرعي با زاويه در پلان) اجرا شوند، در مورد سازه‌هاي كوچك مي‌توان با نصب لوله‌هاي زهكشي در طرفين سازه، عمل زهكشي را انجام داد.

23-9-1-2 روش پمپاژ

به منظور كنترل و پايين انداختن سطح آب زيرزميني، مي‌توان از روش پمپاژ از طريق چاههاي با عمق زياد[8]يا از طريق چاههاي با عمق كمتر[9] استفاده نمود. روش كار بدين ترتيب خواهد بود كه بسته به سطح آب زيرزميني، ميزان پايين انداختن آب و نوع خاك، چاههاي با فواصل معين در سطح منطقه، حفر و سيستم چاهها به وسيله شبكه‌اي از لوله‌هاي جمع‌كننده به يكديگر، متصل و آب تحت‌الارضي به نقاط مشخص پمپ مي‌شود. جزئيات و روش اجراي كار، بايد در نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني خصوصي ذكر شود.

23-9-1-3 روش پرده عايق[10]

در اين روش ديوار يا پرده عايق با عرض 50 يا 60 سانتيمتر و عمق مشخص تا رسيدن به لايه‌اي غير قابل نفوذ ادامه مي‌يابد. محل حفاري با مخلوطي از سيمان و بنتونيت، پر و تكميل مي‌شود. ضريب آبگذري اين ديوار بسيار كم بوده و عملاً پرده‌اي غير قابل نفوذ در برابر نفوذ آبهاي زيرزميني ايجاد مي‌نمايد. در اين روش مي‌توان از سپرهاي فولادي نيز استفاده نمود. روش اجراي كار و جزئيات آن، بايد قبل از . شروع عمليات به تأييد دستگاه نظارت برسد

3   23-10-2 مصالح

براي جدول‌گذاري عموماً از قطعات بتن پيش‌ساخته و در پاره‌‌اي موارد با توجه به شرايط كار از بتن درجا استفاده مي‌شود. با توجه به ارتفاع كم جداول بتني، عموماً اين جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه ارتفاع كارگذاري جدول زياد و رانش خاك قابل توجه باشد، بايد از جداول بتن مسلح استفاده نمود. براي جمع‌آوري آبهاي سطحي راههاي ارتباطي و خيابانها مي‌توان از كانيوو با مقاطع V شكل يا نيم‌دايره از بتن پيش‌ساخته يا درجا استفاده نمود. چنانچه از جدول‌گذاري به صورت سرپوشيده به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي استفاده شود، بايد در فواصل معين و بر اساس نقشه‌هاي اجرايي، دريچه‌هاي تخليه و جمع‌آوري آبهاي حاصل از شستشوي خيابان و آبهاي باران به صورت دريچه‌هاي افقي، عمودي يا تركيبي از اين دو پيش‌بيني نمود. نوع مصالح، نحوه ساخت، اجرا و نگهداري بتن جداول، بايد بر اساس مندرجات فصل پنجم اين نشريه و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد.

   23-10-3 روش اجرا

پس از انجام عمليات تسطيح محوطه، پيمانكار بايد ابتدا محور خيابانها و پياده‌روها را ميخكوبي نموده و پس از ارزيابي و برداشت نيمرخ طولي با توجه به خط پروژه و رقوم ميخهاي برداشت شده، رقوم كف تمام شده جدول‌گذاري را مشخص و بر اساس رقومهاي خواسته شده، اقدام به خاكبرداري محل جداول نمايد. مسير دقيق جدول‌گذاري در خطوط مستقيم و قوسها، بايد با رنگ كاملاً مشخص گردد. جدول‌گذاري بايد روي پي مستحكم و يكنواخت صورت گيرد. در نقاطي كه به علت تراز زمين و نامناسب بودن خاك زير پي، خاكبرداري اجتناب‌ناپذير باشد، پس از خاكبرداري بايد تا تراز موردنظر با مصالح مناسب نظير سنگ و ملات يا شفته زيرسازي انجام شود. در صورتي كه به دلايلي و بر اساس نقشه‌هاي اجرايي ارتفاع جدول‌گذاري يكنواخت نباشد و نتوان از جداول پيش‌ساخته استفاده نمود، بايد جدولسازي با بتن درجا انجام شود، جدولهاي پيش‌ساخته بايد پس از تراز و نصب، بندكشي و كامل شود. چنانچه طول جدول‌گذاري زياد باشد، بايد طبق نقشه‌هاي اجرايي درزهاي انبساط به عرض حداقل 10 الي 15 ميليمتر پيش‌بيني شود، فاصله درزهاي انبساط نبايد از 6 متر بيشتر باشد.

چنانچه در كانالهاي جمع كننده آبهاي سطحي و باران از جداول پيش‌ساخته استفاده شود، بايد ابتدا جداول طرفين در تراز موردنظر، نصب و سپس كف كانال با بتن به عيار 250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب كفسازي شود. ضخامت اين بتن در وسط، حداقل 10 سانتيمتر است كه در طرفين با انحنا به جداول كناري بسته مي‌شود و سپس با ملات سيمان به عيار 1:3 اندود ليسه‌اي مي‌گردد. چنانچه قرار باشد وسايل نقليه از روي آبروها عبور نمايند، بايد روي جداول از دالهاي بتني به ضخامت حداقل 15 سانتيمتر يا از شبكه‌هاي آرماتور استفاده شود. اين دالها يا شبكه‌هاي فلزي، بايد در محل خود چنان نصب و محكم شوند كه در اثر ضربه و حركت وسائط نقليه دچار لقي و شكستگي نگردند................................................................

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه محوطه سازی,تسطیح محوطه,زهکشی محوطه,روش های مختلف در اجرای محوطه سازی,مصالح مورد نیاز در محوطه سازی,نکاتی که در محوطه سازی باید رعایت کرد